مجمع ديني امام هادي (ع) از سال 1383 با برگزاري مراسم سوگواري سالار شهيدان در ماه محرم فعاليت خود را آغاز نمود. گردانندگان اين مجمع همگي از افراد جوان و دانشجوياني هستند که براي انجام امور اجرايي و همچنين محتوايي به صورت داوطلبانه مشغول به فعاليت هستند. هدف اصلي تشکيل اين مجمع ، نشر فرهنگ شيعي به شيوه اي درست و منطبق بر متون وارد شده توسط ائمه معصومين مي باشداز اين رو يکي از دغدغه هاي اصلي گردانندگان اين مجمع ، سعي در برگزاري مراسمي است تا بتوان معارف ديني را به صورت صحيح به مخاطب ارائه نمود.